2011-10-28 Hillsdale vs. Ashland - patrick-heckenlively